Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања
Правилник о међународној размени наставног и ненаставног кадра
Правилник о међународној размени студената и преносу ЕСПБ бодова
Правилник о начину и поступку избора у звање наставника и сарадника
Пречишћени текст Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о поступању са донацијама
Одлука о висини школарине и других накнада 2021/2022.
Решење о допуни дозволе за рад
Дозвола за рад – Академија Шумадија – 2021

Статут Академије струковних студија Шумадија – пречишћени текст

Одлука о измени Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020.

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – септембар 2021.

Правилник о условима и поступку за упис студената

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Правилник о Савету послодавца

Пословник о раду Савета послодаваца

Правилник о раду

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2020/2021.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о начину и поступку избора у звње и заснивању радног односа наставника и сарадника

Правилник о ужим стручним, односно, уметничким областима

Правилник о стручном и научном усавршавању

Правилник о изради и одбрани мастер рада

Правилник о изменама Правилника о пријави, изради и одбрани мастер рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним студијама – пречишћени тест

Правилник о измени и допуни Правилника о изради и одбрани завршног рада

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија

Пословник о раду Студентског парламента 2021

Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија

Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија

Кодекс о академском интегритету

Прпграм рада за шк. 2020/2021. годину

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о раду профитних центара

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о допуни и измени Правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о заштити података о личности

Одлука о распоређивању наставника и сарадника у катедре

Политика обeзбеђења квалитета

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о Студентском парламенту Академије Шумадија

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о буџетском рачуноводсву

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања