Одлуком Владе Републике Србије, Високе струковне школе у Србији трансормисане су у академије струковних студија, те је тако на седници Владе РС 29. Августа 2019. Године, донета одлука о оснивању Академије струковних студија Шумадија, која обједињује све студијске програме на одсецима Крагујевац (Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу која је основана 1959. године), Аранђеловац (Висока технолошка школа струковних студија основана 1960. године), Трстеник (Висока техничка машинска школа у Трстенику основана 1962. године) и Крушевац (Висока хемијско технолошка школа струковних студија која бележи постојање од 1960. године).

Заједнички рад Академије струковних студија  Шумадија огледа се у зaједничкој мисији свих одсека кроз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, образовање и оспособљавање квалитетних стручњака из различитих области са високостручним и практично применљивим знањима, а све у складу са израженим потребама привредног сектора у нашој земљи који тежи иновирању и прилагођавању кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма у сваком одсеку Академије Шумадија понаособ.

Обављајући делатност високог образовања на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља за које су одсеци акредитовани, и то техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно математичких, уметничких и интердисциплинарних наука, Академија Шумадија са одсецима у Крагујевцу, Аранђеловцу, Крушевцу и Трстенику обједињује образовни и примењено-истраживачки рад, као део јединственог процеса високог образовања.

Са намером и идејом  да се развије у модерну, образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати младе са високостручним и практично примењивим знањима, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју региона или шире заједнице, Академија Шумадија константно прати потребе тржишта као и трендове у различитим научним областима за које је на Одсецима стручно и научно оспособљена.

Управо из тог разлога, наставни планови и програми у одсецима Крагујевац, Аранђеловац, Трстеник и Крушевац мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва, те данас, Академија Шумадија, конципира свој план рада по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи.

Сама програмска оријентација Одсека Крагујевац, Аранђеловац, Крушевац и Трстеник одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја на два нивоа студија кроз студијске програме (основне, специјалистичке  и мастeр струковне студије).