Академија струковних студија Шумадија
Одсек Трстеник
ИСТОРИЈАТ
Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник као правни претходник Академије струковних студија Шумадија, у чијем је саставу као одсек Академије струковних студија Шумадија, основана је Одлуком Радничког савета Фабрике хидрауличких уређаја „Прва петолетка“ Трстеник од 12. септембра 1961. године као Виша техничка машинска школа Трстеник. На акт о оснивању дата је сагласност Савета за просвету СРС („Службени гласник СРС“ број 46/62).
Оснивачка права и обавезе према Вишој техничкој машинској школи Трстеник, преузела је Република Србија, Одлуком Владе Републике Србије о просторном распореду и структури виших школа („Службени гласник Републике Србије“ број 50/92).
Виша техничка машинској школи Трстеник је трансформисана у Високу техничку машинску школу струковних студија Трстеник на основу Уверења о акредитацији установе и студијских програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1119/2006-04 од 30. 04. 2007. године и Дозволе за рад издате од Министарства просвете Републике Србије број 612-00-480/2007-04 од 17.05.2007. године.
Поновна акредитација извршена је у току 2012. године одлукама о акредитацији високошколске установе и студијских програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00172/2012-04 од 25. 05. 2012. године за основне струковне студије.
Акредитација студијског програма струковне специјалистичке студије Машинско инжењерство извршена је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-647/2011-04 од 10. 06. 2011. године.
Акредитација студијских програма основне струковне студије за извођење у Високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица у Тутину извршена је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-0162/2012-04 од 22. 02. 2013. године.
Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица у Бору извршена је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-01570/2014-04 од 26. 09. 2014. године.
Акредитација специјалистичких струковних студија за три студијска програма, Хидраулика, пнеуматика и производни процеси, Регулисање и безбедност друмског саобраћаја и Информационе технологије, извршена је одлукама Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00598/2016-06 од 10. 06. 2016, 17. 06. 2016. и 02. 09. 2016. године.
Поновна акредитација установе и oсновних струковних студија за три студијска програма, Машинско инжењерство са два модула Хидраулика и пнеуматика и Производне технологије, Друмски саобраћај и Информационе технологије одлукама Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-03372/2016-06/2016-06 од 03. 03. 2017, 07. 04. 2017, 07. 07. 2017. и 29. 12. 2017. године.
Одлуком Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању број 612-00-00070/2/2018-03 од 26. 12. 2018. године, акредитован је студијски програм мастер струковних студија Информационе технологије, а Одлуком број 612-00-00200/9/2018-03 од 11. 09. 2019. године, акредитована је Високошколска јединица без својства правног лица ван седишта Школе у Прибоју.
Оснивањем Академије струковних студија Шумадија Одлуком Владе Републике Србије број 022-5674/2019-2 од 29. 08. 2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 62/2019), кроз статусну промену спајања Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник и Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу, Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник, трансформисана је у Осек Академије струковних студија Шумадија у Трстенику.
Одсек Трстеник је високошколска организациона јединица изван седишта Академије, без статуса правног лица.