Политика обезбеђења квалитета Академије струковних студија Шумадија (у даљем тексту: Академија) дефинише основна начела успостављања система квалитета, метода провере и унапређења квалитета, као и организацију система обезбеђења квалитета у циљу остваривања свих облика делатности Академије као високошколске установе.

Успостављање културе квалитета уз перманентно осигурање квалитета у делатностима које остварује (образовање, стручни, уметнички и научноистраживачки рад и трансфер знања) представљају основну обавезу Академије.

Опредељење Академија је да представља савремену и иновативну високошколску институцију на националном нивоу а која је и део европског образовног и истраживачког простора, препознатљиву по својим наставним, стручним, уметничким и научним достигнућима и компетенцијама како наставника и сарадника, тако и студената након завршетка основних и мастер студија. Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета Академија се је определила за стабилан, ефикасан и транспарентан систем обезбеђења и управљања квалитетом, који ће омогућити непрекидно праћење, проверу и унапређење квалитета у циљу обезбеђења усаглашености наставног процеса, стручног, уметничког и научноистраживачког рада, са постављеним стандардима квалитета, као и сталну посвећеност развоју културе квалитета. За спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Академија је усвојила Акциони план којим су предвиђене активности и мере за обезбеђење квалитета, као и субјекти и рокови за њихово спровођење.

Основна опредељења Академије у дефинисању и сталном развоју политике квалитета су:

 • праћење савремених тенденција у области образовања и унапређење квалитета студијских програма и њихово усклађивање са сродним студијским програмима у европском образовном простору,
 • усклађивање постојећих и повећање броја студијских програма у складу са захтевима тржишта рада,
 • повећање броја студената и повећање интересовања за све нивое студија на Академији,
 • примена резултата стручног, уметничког и научноистраживачког рада у наставном процесу,
 • примена савремених метода и техника образовања студената,
 • стално усавршавање и подизање нивоа квалитета рада запослених (наставног и ненаставног особља),
 • подизање нивоа информационог система и друге опреме,
 • ширење сарадње са другим високошколским установама у погледу подстицања мобилности студената,
 • успостављање сарадње са високошколским установама и истраживачким центрима у земљи и иностранству кроз заједничке пројекте,
 • јачање улоге запослених и студената Академије у самовредновању и оцени квалитета,
 • повећање нивоа квалитета управљања,
 • успостављање система праћења индикатора унапређења квалитета у процесу доношења одлука и стратешког планирања,
 • обезбеђење свих логистичких процеса највишег квалитета и
 • задовољење захтева студената, корисника услуга, друштва и окружења.

Систем квалитета је успостављен и дефинисан доношењем одговарајућих докумената и применом стандарда који су у сагласности са националним стандардима, али и стандардима у европском простору високог образовања и принципима и искуствима добре праксе.

Тежња Академије је да, путем усвојеног система обезбеђења квалитета, запослени и студенти Академије имају обавезу и одговорност за обезбеђење и унапређење квалитета рада и да пружају пуни допринос политици квалитета Академије одговарајућим личним, стручним, уметничким и научним развојем и доприносом у раду и унапређењу процеса рада, постизањем високих стандарда у свим пословним процесима Академије.

У спровођењу Политике квалитета, Академија подстиче заједнички рад свих организационих јединица у свом саставу, запослених и студената, као и сталну комуникацију са корисницима резултата наставног, стручног, уметничког и научноистраживачког рада и субјектима који за њих имају интересовања.

У остваривању Политике обезбеђења квалитета Академија ће сарађивати са свим органима и телима релевантним за ову делатност, а посебно са Националним саветом за високо образовање и Комисијом за акредитацију и проверу квалитета. Органи управљања и руковођења Академије ће обезбедити примену и одрживост Политике квалитета на Академији.