Упис студената се обавља у складу са Законом, а на основу утврђеног броја по Одлуци Министарства просвете за упис студената у I годину основних и специјалистичких струковних студија.
Наставни план и програм реализује се одржавањем предавања и вежби за предмете који су предвиђени у оквиру појединих студијских програма.
Акредитовани студијски програми Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу подразумевају:
а) на основним струковним студијама
 • трајање основних струковних студија 6 семестара или три године,
 • недељно оптерећење студената 40 сати,
 • једносеместралне предмете,
 • трајање семестра (активна настава) 15 недеља,
 • пет предмета по семестру,
 • годишњи број ЕСПБ бодова 60 (30 по семестру),
 • укупан број ЕСПБ бодова на крају студија 180,
 • предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне и стручно апликативне,
 • бодовање предиспитних обавеза студената као и бодовање на завршном испиту,
 • однос бодова у предиспитном и испитном делу ангажовања студената јасно је дефинисан у програму сваког предмета,
 • дефинисани су услови уписа на студијске програме,
 • дефинисани су услови преноса ЕСПБ бодова,
 • програмски садржаји су прилагођени дозвољеном оптерећењу студената.
б) на специјалистичким струковним студијама
 • трајање специјалистичких струковних студија 2 семестара или једну годину,
 • недељно оптерећење студената 40 сати,
 • једносеместралне предмете,
 • трајање семестра (активна настава) 15 недеља,
 • четири обавезна предмета предмета у зимском семестру и три изборна у летњем семестру,
 • изборни предмети се бирају између најмање пет предмета,
 • годишњи број ЕСПБ бодова 60 ,
 • укупан број ЕСПБ бодова на крају студија 60,
 • предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне и стручно апликативне,
 • бодовање предиспитних обавеза студената као и бодовање на завршном испиту,
 • однос бодова у предиспитном и испитном делу ангажовања студената јасно је дефинисан у програму сваког предмета,
 • дефинисани су услови уписа на студијске програме,
 • дефинисани су услови преноса ЕСПБ бодова,
 • програмски садржаји су прилагођени дозвољеном оптерећењу студената.
Распоред одржавања наставе дефинише се на основу поделе предмета на наставнике и сараднике тј. према Плану ангажовања наставника и сарадника Високе техничке школе струковних студија а који је саставни део Плана рада Школе. Настава и вежбе организују се према распореду у просторијама Високе техничке школе струковних студија на обе локације и у две смене, а вежбе у сопственим лабораторијама, учионицама, кабинетима и установама са којима Школа има уговоре о пословној сарадњи.
Распоред одржавања наставе и вежби се истиче на огласним таблама и интернет страници школе за све студијске програме по семестрима, тако да су студенти потпуно информисани о својим обавезама, активностима и месту одржавања предавања и вежби. Контролу над реализовањем наставе и вежби врше помоћник директора, руководиоци студијских програма и директор.
План одржавања наставе и вежби и календар испитних рокова усваја се на седници Наставног већа као саставни део Плана рада Школе. Распоред полагања испита истиче се најмање три недеље пре почетка испитног рока.
Испитни рокови у Школи су: јануарски, априлски, јунски, августовски и септембарски испитни рок.