У току је реакредитација !

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ШТА ИЗУЧАВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, енергетску ефикасност моторних возила,  као и других дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај.

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ:

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да самостално решавају практичне проблеме из области друмског саобраћаја пре свега кроз:

  • анализу саобраћајних токова, регулисање и пројектовање саобраћајне сигнализације и раскрсница применом савремених софтверских решења
  • анализу и превенцију саобраћајних незгода, предлагање мера за повећање безбедности саобраћаја и анализу истих.

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ ДОБИЈА:

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА

Табела предмета