Квалитет уџбеника и друге литературе Академија струковних студија одсек Трстеник обезбеђује кроз:

  • проверу покривености градива по појединачним предметима одговарајућом литературом и другим училима,
  • захтев да литература и друга учила по појединачним предметима студентима буду унапред упознати,
  • праћење библиотечке опремљености, стално унапређивање библиотечког фонда савременом литературом,
  • информатичку опремљеност наставе и приступ Интернету.

Библиотека Школе је добро опремљена стручном литературом примереном образовном кадру који из ње излази. Школа улаже сталне напоре да се библиотечки фонд повећа и осавремени куповином књига на сајмовима и појединачним куповинама. Веома чест начин обогаћивања библиотечког фонда су поклони самих професора.

Фонд библиотеке се састоји од монографских и серијских домаћих и страних публикација, а највише уџбеничке литературе, као и друге стручне литературе за потребе студената.

Библиотечке публикације могу користити само студенти струковних студија и наставно особље ове школе. Фондови библиотеке су смештени у ормарима по нумерус куренсу. Публикације се могу позајмљивати на период од два месеца. Серијске публикације се не позајмљују, већ се користе у библиотеци. Рад библиотеке је информатички подржан (аутоматизован, Интернет).

У библиотеци ради један библиотекар са трећином радног времена, који има положен стручни испит и лиценцу за рад. Библиотека ради четири дана седмично, по четири сата на дан.

Библиотечки фонд се обрађује коришћењем библиотечког програма. Ова апликација омогућава обраду библиотечке грађе по стандардима који су одобрени од Народне библиотеке Србије. Апликација омогућава стандардни библиографски запис, сврставање публикација по аутору, наслову, предметној одредници, кључној речи, универзалној децималној класификацији, као и мноштво других параметара за претраживање библиотечке грађе.

Студенти Високе техничке школе струковних студија редовно се упућују на следеће сервисе:

Виртуелна библиотека Србије (COBISS),

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) и

Српски национални цитатни индекс (СЦИндекс).

Библиотечки фонд – Трстеник